This page was last updated on: August 29, 2012
!! לתשומת לב

המסמכים הנמצאים בספריה זו מיועדים לשימוש מדריכי המכללה לנדל"ן לצורך
לימודי הנדל"ן או להצגה ולהעברה בסדנאות הדרכה

מי שרשאי להשתמש בקבצים הם  המרצים  במכללה בלבד

קבצי מצגות, המסמכים כוללים שיטות עבודה,  ניהול זמן ע"י היועץ, תוכניות שיווק נכסים, תוכניות שיווק פרויקטים מצגות לקבלת נכסים, טיפול בהתנגדויות, שיטה לניתוח שוק, אזורי התמחות, טיפול בקונה טכניקות לפישור גישור , נדל"ן באינטרנט מצגות

יש לקבל את הסיסמא לכניסה למערכת מהמשרד הראשי של הנהלת המכללה

את הסיסמא יש להקיש מיד עם הכניסה


לימודי נדל"ן
מצגות ומסמכים למרצים ומדריכים של
המכללה לנדל"ן