Nadlanline פרטים על צוות המתווכים , המשפטנים ואחרים כאן
הרשמה לאתר לקבלת מידע וחומר פרסומי של האתר
This page was last updated: September 18, 2010
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
חוק המתווכים
מקראה של חוקי המתווכים במקרקעין


חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו - 1996 (1 )

חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו - 1996 (1 )

 

תוכן עניינים:

1. הגדרות

2. איסור עיסוק ללא רשיון

3. רשם

4. ועדה מייעצת

5. תנאים לקבלת רשיון

6. הבחינה

7. ערעור

8. חובת הגינות וזהירות

9. דרישה להזמנה בכתב

10. גילוי ענין אישי

11. איסור גילוי ידיעה

12. איסור פעולות משפטיות

13. העסקה

14. דמי תיווך

15. עונשין

16 . שלילת או התליית רשיון

17. סמכויות הממונה על הגנת הצרכן

18. אגרות

19. ביצוע ותקנות

20 . הוראות מעבר

21. תחילה


 


 
חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו–1996(1)

1. הגדרות
בחוק זה - "תיווך במקרקעין" - הפגשה בתמורה בין שני צדדים או יותר, לשם התקשרותם בעיסקה בזכות במקרקעין;
"מקרקעין" - כהגדרתם בחוק המקרקעין, תשכ"ט–1969;
זכות במקרקעין" - כמשמעותה בחוק המקרקעין, תשכ"ט–1969, בין אם היא רשומה ובין אם לאו, בין מכוח" חוזה ובין מכוח חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב–1972, וכן זכות באיגוד מקרקעין, כהגדרתו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג–1963;
"לקוח" - צד להסכם עם מתווך במקרקעין לקבלת שירותיו, בין אם הוא משלם דמי תיווך ובין אם לאו;
"השר" - שר המשפטים;
"הרשם" - מי שנתמנה כאמור בסעיף 3.

2. איסור עיסוק ללא רשיון
(א) לא יעסוק אדם בתיווך במקרקעין, אלא אם כן הוא בעל רשיון ובהתאם להוראות חוק זה.
(ב) לא יפרסם אדם ברבים הודעה כי הוא מתווך במקרקעין, לא יציג עצמו כמתווך במקרקעין ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא מתווך במקרקעין בישראל, אלא אם כן הוא בעל רשיון לפי חוק זה.
(ג) האמור בחוק זה לא יחול על מי שמפרסם בטלויזיה, ברדיו, בעיתון או בכל דרך אחרת מידע ופרטים על מעונינים בביצוע עסקאות בזכויות במקרקעין, ובלבד שאינו מציג עצמו כמתווך במקרקעין.

3. רשם
(א) השר ימנה רשם שתפקידיו:
(1) ליתן רשיונות לתיווך במקרקעין למי שעומד בתנאים לקבלת רשיון לפי חוק זה;
(2) לנהל פנקס של בעלי רשיונות לתיווך במקרקעין.
(ב) הודעה על מינוי הרשם תפורסם ברשומות.

4. ועדה מייעצת
(א) השר ימנה ועדה מייעצת שתפקידה לייעץ לרשם בכל הנוגע לתוכן הבחינה לקראת קבלת רשיון תיווך במקרקעין כאמור בסעיף 5, ובכל ענין אחר שהרשם ימצא לנכון להתייעץ עמה.
(ב) בועדה יהיו שלושה חברים לפחות ובהם מתווך במקרקעין, נציג צרכנים, ועורך דין נציג לשכת עורכי הדין בישראל.

5. תנאים לקבלת רשיון
(א) מי שנתקיימו בו התנאים המפורטים להלן, רשאי לקבל רשיון של מתווך במקרקעין:
(1) הוא אזרח או תושב של מדינת ישראל או שהוא תושב חוץ שניתן לו היתר כדין לעבוד בישראל;
(2) מלאו לו 18 שנים;
(3) הוא אינו פושט רגל;
(4) הוא לא הורשע בביצוע עבירה שיש עמה קלון בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה;
(5) אם הוטל עליו מאסר, לרבות בעבירה שאין עמה קלון, הוא סיים לרצותו לפחות שלוש שנים לפני הגשת הבקשה כאמור;
(6) הוא עמד בהצלחה בבחינה לקראת קבלת רשיון תיווך במקרקעין (להלן הבחינה ).
(ב) מי שקיבל רשיון לפי חוק זה, וחדלו להתקיים לגביו התנאים הקבועים בפסקאות (1), (3), (4) או (5) שבסעיף קטן (א), רשאי הרשם, לאחר שניתנה הזדמנות לאותו אדם להשמיע את טענותיו בפניו, ולאחר שנועץ בועדה, לשלול את רשיונו לעסוק בתיווך במקרקעין.

6. הבחינה
(א) השר יקבע, לאחר התייעצות עם הרשם והוועדה, את נושאיה של הבחינה ואת סדריה; בבחינה ייכללו בין השאר התחומים הבאים: דיני חוזים, דיני מקרקעין, דיני תכנון ובניה, דיני מיסוי מקרקעין וסימנים ו' ו-ז' לפרק י"א לחוק העונשין, תשל"ז–1977; הבחינה תיערך לפחות פעמיים בשנה.
(ב) מועמד שנכשל בבחינה רשאי לשוב ולהיבחן.

7. ערעור
סירב הרשם ליתן למבקש רשיון או שלל את רשיונו יודיע לו את נימוקיו בכתב והמבקש יהיה רשאי לערער על הסירוב או השלילה בפני בית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.

8. חובת הגינות וזהירות
(א) מתווך במקרקעין יפעל בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, וימסור ללקוחו כל מידע שיש בידו בענין מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך(ב) במילוי תפקידו יפעל מתווך במקרקעין במיומנות ובסבירות וינקוט אמצעים הראויים בנסיבות הענין, לקבלת מידע מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך.

9. דרישה להזמנה בכתב (תיקון: תשס"ד2)
(א) מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
(ב) מתווך במקרקעין רשאי להסכים עם לקוח בדבר מתן עסקה מסויימת לטיפולו הבלעדי (להלן - בלעדיות), ובלבד שמתן הבלעדיות ותקופתה -
(1) יאושרו בחתימת הלקוח על גבי מסמך נפרד;
(2) שבמהלך תקופת הבלעדיות יבצע המתווך פעולות שמטרתן תיווך במקרקעין (בחוק זה - פעולות שיווק).
(ב1) ניתנה למתווך במקרקעין בלעדיות לענין מקרקעין המוצעים למכירה על ידי מוכר שלא במהלך עסקיו, יחולו, נוסף על הוראות סעיף קטן (ב), גם הוראות אלה:
(1) תקופת הבלעדיות, למעט לענין דירה, לא תעלה על שנה אחת מהיום שבו חתם הלקוח על ההזמנה (בסעיף זה - יום ההזמנה); לא קבעו הצדדים במסמך האמור בסעיף קטן (ב)(1) את משך תקופת הבלעדיות, תסתיים הבלעדיות בתום תשעה חודשים מיום ההזמנה;
(2) תקופת הבלעדיות לענין דירה לא תעלה על שישה חודשים מיום ההזמנה.
(ב2) תקופת הבלעדיות תסתיים בתום שליש מתקופת הבלעדיות כאמור בסעיף קטן (ב1), לפי הענין, אם המתווך במקרקעין לא ביצע, עד לאותו מועד, את פעולות השיווק שנקבעו לפי סעיף קטן (ד).
(ג) ניתנה למתווך במקרקעין בלעדיות כאמור בסעיף קטן (ב) לענין דירה, ולא נקבעה בה תקופת הבלעדיות, תסתיים תקופת הבלעדיות לאותו מתווך בתום 30 ימים מן היום שבו חתם הלקוח על ההזמנה. בסעיף זה, "דירה" - חדר, מבנה או מערכת חדרים שנועדו למגורים או המשמשים בפועל למגורים, ולרבות חדר, מבנה או מערכת חדרים כאמור שיוקמו או ייבנו בעתיד.
(ד) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע פעולות לשיווק כאמור בסעיף קטן (ב), שמתווך במקרקעין יהיה חייב בביצוען, כולן או חלקן, בתקופת הבלעדיות.


10. גילוי ענין אישי
מתווך במקרקעין לא יתווך בעסקת מקרקעין אם יש לו ענין אישי במקרקעין או בעסקה, אלא אם כן גילה ללקוחו את ענינו האישי כאמור וקיבל את הסכמת הלקוח לכך בכתב.


11. איסור גילוי ידיעה
מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 8 ו-10, מתווך במקרקעין או המועסק על ידיו לא יגלה לאיש, שלא בהסכמת הלקוח, כל ידיעה שהובאה לידיעתו על ידי הלקוח או מטעמו, זולת אם הוא חייב לגלותה לפי כל דין.

12. איסור פעולות משפטיות
מתווך במקרקעין לא יערוך ולא יסייע לערוך מסמכים בעלי אופי משפטי הנוגעים לעסקה במקרקעין ולא ייצג לקוח במשא-ומתן משפטי לקראת עריכת מסמך כזה; מתווך המפר הוראת סעיף זה לא יהיה זכאי לדמי תיווך. הוראה זו אינה באה לפגוע בחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א–1961.

13. העסקה
אדם לא יעסיק אדם אחר בתיווך במקרקעין אלא אם כן המועסק הוא בעל רשיון לפי חוק זה; סעיף זה לא יחול לגבי העסקת אדם בתפקיד מינהלתי.

14. דמי תיווך
מתווך במקרקעין יהיה זכאי לדמי תיווך מאת לקוח אם נתקיימו כל אלה:
(1) הוא היה בעל רשיון לפי חוק זה בעת שעסק בתיווך או שחל עליו, באותה עת, פטור זמני בהתאם לאמור בסעיף 20;
(2) הוא מילא אחר הוראות סעיף 9;
(3) הוא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב.
(4) מתווך במקרקעין שביצע בתקופת הבלעדיות את פעולות השיווק שנקבעו לפי סעיף 9(ד) - חזקה שהיה הגורם היעיל כאמור בסעיף קטן (א)( 3) לגבי עסקה שנכרתה בתקופת הבלעדיות.

15. עונשין
המפר הוראה מהוראות הסעיפים 2 או 10 עד 13, דינו — מאסר שנה וקנס פי ארבעה מהשיעור הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז–1977.

16. שלילת או התליית רשיון
הורשע מתווך במקרקעין בעבירה לפי חוק זה, או לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א–1981, או בעבירה לפי סימן ו' או ז' לפרק י"א לחוק
העונשין, תשל"ז–1977, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, לצוות כי רשיונו של המתווך במקרקעין יישלל או יותלה לתקופה שיקבע; ורשאי בית המשפט לשלול או להתלות את הרשיון על תנאי שהמתווך לא יעבור עבירות שיקבע בית המשפט תוך תקופה שלא תעלה על 3 שנים.

17.
סמכויות הממונה על הגנת הצרכן
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15, יראו עבירה לפי חוק זה גם כעבירה לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א–1981, ולממונה על הגנת הצרכן לפי החוק האמור יהיו נתונות, לענין עבירות לפי חוק זה, כל הסמכויות שיש לו לפי פרקים ה' ו-ו' לאותו חוק.

18. אגרות (תיקון: תשס"ב)
(א) השר יקבע, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת-
(1) אגרה לבחינה הנדרשת לצורך קבלת רשיון לפי חוק זה;
(2) אגרת רשיון חד פעמית;
(3) אגרה דו שנתית.
(ב) לא שילם בעל רשיון את האגרה במועדה, לא יהא רשאי לשמש כמתווך במקרקעין כל עוד לא שילם את האגרה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כאמור בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א–1961.

19. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

20. הוראות מעבר (תיקון: תשנ"ח)
(א) על אף האמור בסעיף 2, אזרח או תושב ישראל שערב תחילתו של חוק זה עסק בתיווך במקרקעין, רשאי להמשיך ולעסוק בתיווך במקרקעין -גם ללא רשיון -במשך שנתיים נוספות מיום תחילתו של חוק זה.
(ב) מי שגילו מעל 60 שנה או שהינו בעל השכלה אקדמית מלאה והוכיח, להנחת דעתו של הרשם, כי עסק בתיווך במקרקעין בשלוש השנים שקדמו לתחילתו של חוק זה, רשאי הרשם לפטור אותו מן הבחינה.
(ג) מי שהוכיח, להנחת דעתו של הרשם, כי עסק בתיווך במקרקעין כעיסוק עיקרי, בארבע שנים לפחות מתוך שש השנים שקדמו ליום כ"ג באדר ב' תשנ"ז (1 באפריל 1997), רשאי הרשם לפטור אותו מן הבחינה.
(ד) בקשה לפטור כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) תוגש לרשם, בכתב, עד יום י"ז בניסן תשנ"ט (31 במרס 1999); ואולם הרשם רשאי לפטור את המבקש מן הבחינה כאמור בגין בקשה שהוגשה גם לאחר המועד האמור, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
(ה) הוראות סעיף 7 יחולו על בקשה לפי סעיף זה.

21. תחילת (תיקון תשנ"ו 1996
תחילתו של חוק זה ביום כ"ג באדר ב' תשנ"ז (1 באפריל 1997)

 

 

 

 

 


תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), תשנ"ז–1997(3)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו-19 לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו–1996 (להלן — החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרטי חובה בהזמנה לביצוע פעולת תיווך במקרקעין

1. בהזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין לפי סעיף 9(א) לחוק, ייכללו לפחות הפרטים הבאים:

(1) שמות, כתובות ומספרי זיהוי של המתווך ושל הלקוח;

(2) סוג העיסקה שפעולת המתווך מבוקשת לגביה, כגון: "שכירות", "מכירה";

(3) תיאור הנכס נושא פעולת התיווך;

(4) מחיר העסקה המבוקשת, בקירוב;

(5) הסכום המוסכם של דמי התיווך או שיעור דמי התיווך המוסכם מתוך המחיר שבו תתבצע העסקה, והאם המחיר — לפי אחד מאלה — כולל מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ה– 1975.

תחילה

2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג באדר ב' תשנ"ז (1 באפריל 1997).

הוראות מעבר

3. תקנות אלה לא יחולו על ההתקשרות בין מתווך ולקוח שביום תחילתן של תקנות אלה טרם הסתיימה.


 
תקנות המתווכים במקרקעין (פעולות שיווק), התשס"ה-2004


בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ד) לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ניתנה למתווך במקרקעין בלעדיות כאמור בסעיף 9(ב) לחוק, יבצע המתווך שתי פעולות שיווק לפחות מבין הפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (6), אלא אם כן סוכם שתבוצע פעולת שיווק כאמור בפסקה (7), יחד עם פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (6) או בלעדיה, הכל כפי שיוסכם עם הלקוח:

(1) פרסום באמצעות שילוט באחת או יותר מן הדרכים שלהלן:

(א) הצבת שלט על הנכס או בקרבתו;
(ב) הצבת שלט על גבי לוח מודעות ציבורי;
(ג) הצבת שלט במרכז קהילתי;
(ד) כל שלט אחר כפי שיוסכם בין המתווך ללקוח.

(2) פרסום בקרב קהל לקוחות מסוים, המופיע במאגר של המתווך, באמצעי אלקטרוני, באמצעות דיוור ישיר או באמצעי אחר כפי שיסוכם, או פרסום מודעה באתר אינטרנט או באמצעי ממוחשב אחר אשר יועדו לשיווק נכסי מקרקעין;

(3) פרסום בעיתון יומי נפוץ אחד לפחות;

(4) פרסום בעיתון מקומי או בעיתון המיועד לקהל יעד מסוים בהתאם לבחירתו של הלקוח;

(5) הזמנת רוכשים פוטנציאליים או מתווכים נוספים לבקר בנכס במועד שיוסכם עליו;

(6) הזמנתם של חמישה מתווכים אחרים לפחות, הפעילים בישוב בו מצוי הנכס העומד למכירה, לשתף פעולה לשם מכירת הנכס.

(7) כל פעולת שיווק שאינה מנויה בפסקאות (1) עד (6), כפי שתוסכם בין הצדדים.

(ב) המתווך יפרט בטופס, הנפרד מההזמנה לתיווך במקרקעין, את כל הפעולות הקבועות בתקנת משנה (א)(1) עד (6) וכן יציין כי המזמין רשאי להסכים עם המתווך על פעולות השיווק שיבצע המתווך ; החליטו המתווך והלקוח על פעולת שיווק כאמור בתקנת משנה (א)(7), תצוין גם פעולה זו בנפרד וכן יצוין האם הוחלט כי המתווך יבצע פעולה זו ביחד עם אחת הפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (6) כאמור או בלעדיה.

תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק המתווכים במקרקעין (תיקון מס' 4), התשס"ד- 2004 (להלן – יום התחילה).

תחולה 3. תקנות אלה יחולו על עסקאות תיווך שנכרתו לאחר יום התחילה.

(‏ט"ז חשון, תשס"ה; ‏31 אוקטובר, 2004)
(חמ 3-3420)תקנות המתווכים במקרקעין, תשנ"ז–1997(5)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו–1996 (להלן — החוק), לאחר התייעצות עם הרשם ועם הועדה המייעצת לפי סעיף 4 לחוק (להלן — הועדה), ולענין פרק ג' - באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה–1985, ולפי סעיפים 18 ו-19 לחוק, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

הגדרות

1. בתקנות אלה —

"בחינה" — בחינה לקראת קבלת רשיון;

"מפקח" — מי שמשגיח, מטעם הרשם, על הסדר במהלך הבחינה;

"רשיון" — רשיון תיווך במקרקעין לפי החוק.

פרק ב': סדרי הבחינה

נוהל הבחינה

2. (א) הבחינה תהיה בכתב, בשפה העברית או בשפה אחרת שאישר הרשם, לנבחן מסוים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי הרשם, לאחר התייעצות עם הועדה, לאפשר לנבחן מסוים, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להיבחן בעל-פה בידי צוות בוחנים שתקבע הועדה.

(ג) שאלון הבחינה ייערך בשיטת רב-ברירה.

(ד) משך הבחינה יהיה 90 דקות, זולת אם אישר הרשם לנבחן מסוים, מטעמים שיירשמו, זמן ארוך יותר.

------------

פורסמו ק"ת תשנ"ז (5) מס' 5847 מיום 14.8.1997 עמ' 1078.

תוקנו ק"ת תשנ"ח: מס' 5865 מיום 10.12.1997 עמ' 125 — הודעה תשנ"ח–1997; תחילתה מיום 1.1.1998. מס' 5907 מיום  תחילתה מיום 1.7.1998. 22.6.1998 עמ' 962 — הודעה (מס' 2) תשנ"ח–1998;

ק"ת תשנ"ט מס' 5944 מיום 31.12.1998 עמ' 223 — הודעה תשנ"ט–1998; תחילתה מיום 1.1.1999.

ק"ת תש"ס: מס' 6008 מיום 8.12.1999 עמ' 130 — הודעה תש"ס–1999; תחילתה מיום 2.1.2000. מס' 6017 מיום 27.1.2000 עמ' 293 — תק' תש"ס–2000; תחילתן ביום 1.1.2000 — ראה להלן בעמ' 18/11850.

קביעת מועד הבחינה וארגונה

3. הרשם

(1) יקבע את מועד כל בחינה ומקום עריכתה ויפרסם הודעה על כך ברשומות ובשני עיתונים יומיים לפחות;

(2) ידאג לסידורים  נוכח, הוא או נציגו במהלכה; הארגוניים הכרוכים בעריכת הבחינה, ויהיה

(3) ישלח לנבחנים את תוצאות הבחינה.

סדרי בחינה

4. הרשם, לאחר התייעצות עם הועדה —

(1) יקבע בוחנים לכתיבת שאלון הבחינה;

(2) יקבע בודק לבחינה;

(3) יכין את שאלון הבחינה;

(4) יקבע אם ובאילו ספרים רשאי נבחן להשתמש בשעת הבחינה;

(5) יעריך את תוצאות הבחינה, לרבות בעקבות ערר לפי תקנה 9.

הגשת בקשה

5. (א) המבקש לגשת לבחינה יגיש על כך לרשם בקשה בכתב, לפי טופס 1 שבתוספת; הבקשה תוגש 30 ימים לפחות
 שפורסם לפני מועד הבחינה לפי תקנה 3(1).

(ב) לבקשה להיבחן יצורף העתק קבלה על תשלום אגרת הבחינה, כאמור בתקנה 12(א)(1).

משמעת

6. (א) נבחן רשאי, בשעת הבחינה, להשתמש במילון או במילונית אלקטרונית או בחומר אחר שאישר הרשם.

(ב) נבחן שיש ברשותו בזמן הבחינה רשומה, ספר או כתב אחר שלא הותר השימוש בהם לפי תקנת משנה (א), או  שנמצא עוזר או מפריע לנבחן אחר, רשאי הרשם או נציגו, לאחר שהמפקח הסב תשומת לבו לדבר, להפסיק  בחינתו, להוציאו מחדר הבחינה, ולא ייקבע ציון לנבחן זה.

תוצאות הבחינה

7. (א) תוצאות הבחינה יצוינו בנקודות שמ-0 עד 100.

(ב) נבחן שקיבל בבחינה 60 נקודות לפחות, עבר את הבחינה.

הודעה על תוצאות הבחינה

8. (א) הרשם יודיע לנבחן, תוך 30 ימים מיום הבחינה, את תוצאות בחינתו כפי שקבעה ועדת הבחינה; הודעה כאמור תישלח בדואר רשום לפי המען שמסר הנבחן בעת הגשת הבקשה.

(ב) תוקפן של תוצאות הבחינה יפה ל-5 שנים בלבד; לא קיבל נבחן רשיון תוך התקופה האמורה, יצטרך לשוב ולהיבחן.

ערר

9. (א) נבחן שנכשל בבחינה רשאי לערור, בכתב מנומק, על ציון הבחינה שקיבל, תוך 30 ימים מיום שנשלחה לו הודעת הרשם לפי תקנה 8.

(ב) לבדיקה חוזרת של הבחינה נושא הערר, יקבע הרשם צוות בוחנים שאת תוצאות בדיקתו ימסור לרשם.

(ג) הרשם ימסור לעורר את תוצאות הערר, בדרך האמורה בתקנה 8.

פטור מבחינה

10. (א) בקשה לפטור מבחינה לפי הוראות סעיף 20(ב) לחוק תוגש לרשם לפי טופס 2 שבתוספת, בלווית מסמכים להוכחת גיל המבקש או השכלתו האקדמית, לפי הענין, וכן להוכחת עיסוקו בתיווך במקרקעין בשלוש השנים שהסתיימו ביום כ"ב באדר ב' תשנ"ז (31 במרס 1997).

(ב) להוכחת העיסוק במקרקעין כאמור בתקנת משנה (א), יצרף מגיש הבקשה לפטור גם אישורים מאת רשויות המס על עיסוקו כמתווך במקרקעין, להנחת דעתו של הרשם.

פרק ג': רשיון ואגרות

מתן רשיון ופרסום

11. (א) המבקש רשיון יגיש לרשם בקשה בכתב על כך, שצורפו לה תצהיר לפי טופס 3 שבתוספת וכן תצלום הדף הראשון בתעודת הזהות או בדרכון שלו.

(ב) לשם מתן הרשיון יבדוק הרשם כי נתקיימו במבקש התנאים לקבלת רשיון, לפי סעיף 5(א) לחוק.

(ג) הרשם יפרסם בהודעה ברשומות, את שמות מקבלי הרשיון ומספרי הזיהוי שלהם וכן שמות ומספרי זיהוי של מי שרשיונם הותלה או נשלל.

אגרות

הודעה תש"ס–1999

12. (א) אלה האגרות שישולמו בעד -  בשקלים חדשים

(1) 390  בחינה - ראשונה או חוזרת

(2) אגרה חד-פעמית בעד רשיון ורישום 230 בפנקס

תק' תש"ס–2000*

(3) אגרה דו-שנתית לחידוש 1,800 רשיון

(ב) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) יהיו צמודים למדד וישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן — יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

------------

ראה להלן בעמ' 18/11850 את תקנה 3* לתק' תש"ס–2000, בענין תחילה ותחולה.

(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים, וסכום של 5 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

(ד) בתקנה זו -

"המדד" — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה  לסטטיסטיקה; המרכזית

"המדד החדש" — המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי;

"המדד היסודי" — המדד שהיה המדד החדש לענין יום השינוי הקודם.

תק' תש"ס–2000*

(ה) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות, את נוסח תקנת משנה (א) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג).

אגרה דו-שנתית תק' תש"ס–2000*

13. (א) האגרה הדו-שנתית הנקובה בתקנה 12(א) תשולם לא יאוחר מיום 31 בדצמבר של השנה הראשונה של התקופה שבעדה היא משולמת (להלן — שנת התשלום), ואולם —

(1) אם היא שולמה עד 31 בינואר של שנת התשלום — ישולמו שני שלישים בלבד של האגרה;

(2) אם היא שולמה בתקופה שמ-1 בפברואר עד 30 במרס של שנת התשלום — ישולמו שלושה רבעים בלבד של האגרה;

(3) אם היא שולמה בתקופה שמ-1 באפריל עד 30 ביוני של שנת התשלום — ישולמו שבע שמיניות בלבד של האגרה.

(ב) לא שולמה האגרה הדו-שנתית בשנת התשלום, יחולו הוראות סעיף 18(ב) לחוק.

(ג) האגרה הדו-שנתית תשולם לראשונה בשנה שלאחר השנה שבה שולמה האגרה החד_פעמית הנקובה בתקנה 12(א).

(ד) הודיע בעל רשיון לרשם שאין בדעתו להמשיך לעסוק בתיווך במקרקעין, יהיה פטור מתשלום האגרה הדו-שנתית הבאה ואילך; חזר והודיע בעל רשיון לרשם כי בדעתו להמשיך ולעסוק בתיווך במקרקעין, ישלם את האגרה  עיסוקו. הדו-שנתית לתקופה שמינואר של השנה שבה הודיע על המשך

(המשך בעמ' 15/11850)

------------

ראה להלן בעמ' 18/11850 את התקנות 3 ו-4 * לתק' תש"ס– 2000 בענין תחילה, תחולה והוראת שעה.

טופס 1 (תקנה 5(א))

בקשה לגשת לבחינה לקבלת רשיון של מתווך במקרקעין לפי חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו–1996

ברצוני לגשת לבחינה לקבלת רשיון תיווך במקרקעין במועד הבא בתאריך

________        ______     _________     __________
שם משפחה  שם פרטי  שם משפחה   שם פרטי קודם


______________________       ________        ______
 מס' ת"ז/ מס' דרכון (באין ת"ז)  שם האב     אזרחות


____             ______        ___________     ______          _______
מס'      רחוב   מען: עיר/ישוב    מיקוד     הבית


__________             __________
 מס' פקס'     מס' טלפון 


______        _____          _____        _______      _______      ______
מקום     מס'     רחוב   עיר/ישוב        עבודה       מיקוד 


___________      _______
חתימת המבקש    תאריך   

 

 


טופס 2

(תקנה 10)

בקשה לפטור מבחינה (סעיף 20(ב) לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו–1996)


______   ____________            _______        _________     ________
שם        שם משפחה קודם   שם פרטי   שם משפחה   פרטי קודם


_____________________           _______             ________
מס' ת"ז/מס' דרכון (באין ת"ז)   שם האב     אזרחות


____      ______   _______          _____     ______________________
 מס'   מיקוד  מס' הבית    רחוב  המען: עיר/ישוב          טלפון


__________                _________              _______________________
 מס' פקס       מס' טלפון     מקום העבודה  

אני מבקש  בהתאם לסעיף 20(ב) בזה לפטור אותי מן הבחינה לקראת קבלת רשיון לתיווך לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו–1996.

[ ] מצורף בזה העתק צילומי של תעודת הזהות/הדרכון שלי, לשם הוכחה שעברתי את גיל השישים.

[ ] מצורף בזה העתק מאומת של תעודה, המעידה על היותי בעל השכלה אקדמית מלאה.

[ סמן את המתאים. ]

 


תצהיר להוכחת ותק של עיסוק בתיווך במקרקעין

אני החתום מטה, נושא תעודת זהות מס'/דרכון מס' לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כלהלן:

1. אני נותן תצהירי זה לשם הוכחה כי הנני בעל ותק בתיווך במקרקעין מאז* _________

2. ** __________________________________________________

3. ** __________________________________________________

אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי וכי תוכן תצהירי זה אמת.


___________________
חתימת המצהיר  

התאריך חייב להיות 1 * באפריל 1994 לכל המאוחר.

ימולאו הפרטים הנוגעים למצהיר, להוכחת העיסוק ** והוותק בו.

אישור

אני מאשר כי ביום הופיע בפני, עורך דין

במשרדי ב ה' שזיהה עצמו בפני בתעודת זהות מס'/דרכון מס' /המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.


_______________________________
חתימת  עורך דין

________________________________
תאריךחתימת מגיש הבקשה  

טופס 3

(תקנה 11(א)) תצהיר לאימות קיומם במבקש רשיון לתיווך במקרקעין של הפרטים לפי סעיף 5(א) לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו–1996

אני החתום מטה, נושא תעודת זהות מס'/דרכון מס' _________________

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כלהלן:

1. אני מגיש תצהיר זה בתמיכה לבקשת רשיון לתיווך במקרקעין.

2. אני אזרח/תושב מדינת ישראל.

3. נולדתי בתאריך ______________

4. אינני פושט רגל.

5. לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון בחמש השנים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה לרשיון.

6. לא הוטל עלי מאסר /הוטל עלי מאסר שסיימתי לרצותו ביום _________________

7. הרשם הודיע לי כי עמדתי בהצלחה את הבחינה לקראת רשיון שעברתי ביום

אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי וכי תוכן תצהירי זה אמת.

____________________________________
חתימת  המצהיר

 


אישור

אני מאשר כי ביום הופיע בפני, עורך דין  במשרדי ב ה' שזיהה עצמו

בפני בתעודת זהות מס'/דרכון מס' / __________________המוכר לי באופן אישי,

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

____________________
חתימת עורך דין ג' באב תשנ"ז (6 באוגוסט 1997) צחי הנגבי

שר המשפטיםתקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה), תשנ"ז–1997(4)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו–1996 (להלן — החוק), לאחר התייעצות עם הרשם ועם הועדה המייעצת לפי סעיף 4 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1. בתקנות אלה, "הבחינה" — הבחינה לקראת קבלת רשיון תיווך במקרקעין לפי סעיף 5(א)(6) לחוק.

נושאי הבחינה

2. נושאי הבחינה יהיו מושגי יסוד בחיקוקים, כולם או חלקם, כמפורט להלן:

(1) חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו–1996, והתקנות שלפיו;

(2) חוק הגנת הצרכן, תשנ"א–1981, סעיפים 1 עד 4 ופרק ו';

(3) חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג–1973 (פרק א' ופרק ה');

(4) חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א–1970;

(5) חוק המקרקעין, תשכ"ט–1969, פרקים א', ב' ו-ט';

(6) חוק המכר (דירות), תשל"ג–1973;

(7) חוק המכר (דירות)  תשל"ה–1974; (הבטחת השקעות של רוכשי דירות),

(8) חוק הגנת הדייר [נוסח  (פרשנות ותחולה); משולב], תשל"ב–1972, חלק א'

(9) חוק התכנון והבניה, תשכ"ה–1965, סעיפים 49, 50, 51, 55, 56, 61, 69;

(10) חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג–1963, סעיפים 6, 7, 9(א), 15 ו-17;

(11) חוק העונשין, תשל"ז–1977, סעיפים 414, 416, 418, 419, 420, 439 עד 444.

כ"ה בסיון תשנ"ז (30 ביוני 1997)
תקנות המתווכים במקרקעין (תיקון), תש"ס–2000(6)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-19 לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו–1996 (להלן — החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ח–1988, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

(התיקונים בוצעו בתקנות העיקריות). 1. ו_2.

תחילה ותחולה

3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בטבת תש"ס (1 בינואר 2000), והן יחולו על מי שחייב בתשלום האגרה הדו-שנתית ביום תחילתן ואילך.

הוראת שעה

4. בשנת התשלום 2000 יראו את תקנה 13(א)(1) כאילו במקום "עד 31 בינואר" נאמר "עד 29 בפברואר", וכאילו בתקנה 13(א)(2), במקום "שמ-1 בפברואר" נאמר "שמ-1 במרס".

ו' בשבט תש"ס (12 בינואר 2000) יוסף ביילין

שר המשפטים

(המשך בעמ' 11851)

פורסמו ק"ת תש"ס (6) מס' 6017 מיום 27.1.2000 עמ' 293.