This page was last updated: September 13, 2010
האתר ליועץ הנדל"ן בישראל
נדלנליין - Nadlanline
www.Nadlanline.com
09-9577714
ביטוח אחריות מקצועית למתוווכים

 


 


 

ביטוח אחריות מקצועי למתווכים

כל בעל מקצוע ונותן שירות יודע, שייתכן שמקבל השירות לא יהיה מרוצה, ו/או משהו בשירות שנתן ישתבש ותהיה לו אחריות מסוימת כלפיו. במידה שיטרח לבטח את עצמו, הרי שבבוא העת, אם יקלע למצב בו הינו נתבע, עלולים לדרוש ממנו לשלם כסף רב, במקרה של קיום ביטוח אחריות אישי, חברת הביטוח היא זו שתישא בנטל.

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצועות חופשיים כמו: עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים, הנדסאי בניין, סוכני ביטוח, מתווכים, וגם על בעלי מקצועות שלא מוגדרים כ"חופשיים", כגון: טכנאי מיזוג אוויר, חשמלאים, מכונאים ועוד.

הביטוח מגן מפני תביעות שעלולות להיות מוגשות ע"י צד שלישי בשל הפרת חובה מקצועית שכתוצאה מרשלנות מקצועית, טעות כלשהי או השמטה.

עבודתו של המתווך חשופה לסיכונים מסוג זה, בסעיף 8 לחוק המתווכים  "חובת הגינות וזהירות" קובע כי "מתווך במקרקעין יפעל בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, וימסור ללקוחו כל מידע שיש בידו בעניין מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך. במילוי תפקידו יפעל מתווך במקרקעין במיומנות ובסבירות וינקוט אמצעים הראויים בנסיבות העניין, לקבלת מידע מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך

כל  מתווך מקרקעין צריך להיות ער ומודע למרכיבים השונים של החשיפה שהיא חלק מהעבודה בתחום תיווך מקרקעין, חוק המתווכים שהוחל משנת 1996 קבע בצורה מסוימת את היקף האחריות וקבע  את אמות מידה למחויבותו של המתווך המקצועי בנדל"ן המייעץ ללקוחותיו.

מתווך המקרקעין נושא באחריות לעבודתו, לאירועים שקורים במהלך עבודתו, לנזקים שיכולים להיגרם לצדדים המעורבים בעסקה כתוצאה מפעולותיו, הוא נושא באחריות למידע שהוא מוסר ללקוחותיו, ולכן הוא עלול לשאת באחריות להטעיה של לקוח אם הלקוח מצא עצמו מרומה.

מתווכי מקרקעין,  מתוקף עיסוקם המורכב זקוקים למסמכים משפטיים רבים לכל ההתנהלות בין הצדדים המעורבים בעסקת הנדל"ן, חשופים פעמים רבות לסיכונים הנגרמים מתביעות הן מצד המוכר / משכיר הנכס והן מצד הקונה / שוכר של הנכס. הפרקטיקה היא שבמקרים רבים של עסקאות תיווך נשאר אחד הצדדים עם תחושה של חוסר שביעות רצון בסיום העסקה מאחד הצדדים ולפעמים גם מהמתווך, כמי שעומד בקו האש, עלול לספוג את עוגמת הנפש של אחד הצדדים בדמות תביעה.

כיסוי ביטוח אחריות מקצועית למתווכים נועד להגן על המתווך בכל מקרה של אירוע שנגרם בשל הפרת חובה מקצועית, אשר מעשה שארע בגלל התנהגות רשלנית, טעות או השמטה שנעשו בתום לב על ידי המתווך, הביטוח יעניק למתווך תכסה בד"כ בנוסף גם כיסוי מסויים עבור הוצאות הגנה משפטיות בגין תביעות אלה.

 

להזמנת פוליסה לביטוח אחריות מקצועית למתווכים