מבחן המתווכים החדש | חוברת דיני מתווכים המעודכנת | לימודים למבחן המתווכים בתכונת החדשה של דרישות חוק המתווכים החדש
עמוד זה כולל
פירסומי רשם המתווכים
פרטים להתקשרות עם רשם המתווכים
הנחיות רשם המתווכים להוצאת רישיון תיווך מקרקעין
משרד רשם המתווכים - טלפונים
| Nadlanline  פתרון מבחן רשם המתווכים 2012 | רישיון תיווך | הוצאת רשיון תווך | המכללה לנדל"ן
הוראות רשם המתווכים לגבי הוצאת רישיון מתווכים
לימודי נדל"ן | התשובות למבחן המתווכים
רשם המתווכים הינה יחידה במשרד המשפטים
מונה רשם המתווכים
משרד רשם המתווכים הוא יחידה במשרד המשפטים שעליה מוטלת האחריות לנהל את רשימת בעלי רישיון תיווך מקרקעין בישראל שקיבלו רישיון תיווך כחוק מטעם משרד רשם המתווכים
המכללה לנדל"ן- Nadlanline
לימודי נדל"ן מקצועיים
09-9577714
כללי  - רשם המתווכים
לימודי נדל"ן | התשובות למבחן המתווכים


משרד רשמת המתווכים –משרד המשפטים בירושלים
רישיון תיווך של רשם המתווכים במשרד המשפטים
הודעות רשם המתווכים

רשם המתווכים

כללים למתן רישיון ע"פ רשם המתווכים

תגיות : אוסף השאלות הגדול, למעלה מ 1000 שאלות ממבחני התיווך באתר  כל השאלות, כל הפתרונות | רשם המתווכים | רשם המתווכים | רשם המתווכים| רשמת המתווכים| רשמ המתווכים| רשמ המתווחים| רשם המטווחים| רשם התיווך| רשם המשפטים| רושם תיווכי עז| משרד | נציג| משרד הרשם | רשם המתווכין| רושם המתבכים|

להורדת החוברות למבחן המתווכים
חומר המבחן לשנת 2015
להורדה חינם היכנסו לכאן

מדריך קצר לקבלת רשיון תיווך – רשם המתווכים משרד המשפטים

? כיצד תשיג רישיון לתיווך

סעיף 5(א) לחוק המתווכים מונה את 6 התנאים לקבלת הרשיון, למי שהינו 

  אזרח או תושב של מדינת ישראל או שהוא תושב חוץ שניתן לו היתר כדין לעבוד בישראל  A

  מלאו לו 18 שנים   B

.   הוא אינו פושט רגל  C

.   הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אינו ראוי לשמש מתווך במקרקעי  ן  D

.   אם הוא נידון לעונש מאסר בפועל, הוא סיים לשאת את עונשו שישה חודשים לפחות לפני הגשת הבקשה  E

.   הוא עמד בהצלחה בבחינה לקראת קבלת רשיון תיווך במקרקעין (להלן - בחינה  Fחשוב לדעת: דין עבודות שירות כדין מאסר רגיל **

ההרשמה לבחינה, ותנאי ההשתתפות בה – כל השלבים לאחר קבלת הציון במבחן

פרסום הודעה בעיתונות מטעם הרשם על מועד בחינה, מועד תחילת ההרשמה, הדרך לביצוע ההרשמה ע"ג טופס בקשה לגשת לבחינה. עפ"י בקשה בכתב לרשם המתווכים, יקבל המועמד לגשת לבחינה טופס בקשה ושובר תשלום עבור הבחינה. קליטת הנתונים של המועמד תתבצע רק לאחר שיתקבל טופס הבקשה בצרוף צילום מתעודת הזהות ואישור על תשלום האגרה החומר לבחינה נמצא במסך הראשי תחת הכותרת: חומר לבחינה ("אוסף דיני מתווכים במקרקעין") עם קליטת הנתונים יונפק וישלח לכתובתו של המועמד לבחינה, מסמך אחד: אישור לגשת לבחינה (הכוללת פרטים הנוגעים לבחינה: מקום, מועד שעה ומס' שולחן אליו יופנה המועמד).

מקבלת תוצאות הבחינה ועד לקבלת הרשיון

הרשם יודיע לנבחן את תוצאות הבחינה תוך  30 יום מיום הבחינה

נבחן שנכשל רשאי להגיש ערר על ציון הבחינה תוך 30 יום מיום משלוח התוצאה ע"י הרשם

נבחן שקיבל ציון "עובר" (מ- 60 נקודות ומעלה) יקבל יחד עם הודעת הרשם על ההצלחה בבחינה, טופס בקשה לרשיון

טופס הבקשה כשהוא מלא ומוגש ע"י המועמד לרשיון, (באמצעות הדואר בלבד) ייבדק ע"י הרשם ולאחר מכן ייעשו על ידו בדיקות נוספות מול מח' תעודות יושר במטה הארצי, והכונס הרשמי - בדיקות שתוצאותן תאשרנה/תשלולנה את כשירותו של המועמד לרשיון, לקבל רשיון

אם לא תהיה מניעה מטעם הגורמים הנ"ל, תישלח אל המועמד לרשיון הודעה על כך בצרוף שובר תשלום אגרה חד פעמית בעד רשיון ראשון ורישום בפנקס, ע"ס 976 ש"ח

את האגרה עליו לשלם בכל סניף של בנק הדואר או דרך שרת התשלומים הממשלתי באתר האינטרנט של משרד המשפטים רשם המתווכים

הרשיון ישלח בדואר רשום

במקביל, יונפק לו גם כרטיס רשיון נושא תמונה

הרשיון הנייד יונפק וישלח בדואר רק לאחר תשלום האגרה וקבלת תמונת פספורט עדכנית
כיצד תשמור על רישיונך


. וודא שלא חדלו להתקיים בך התנאים שאפשרו לרשם להעניק לך רשיון: כל התנאים שמנינו לעיל (למעט היותך בגיר וקבלת ציון "עובר" בבחינת הרישוי):


את אגרת החידוש שנשלחה לך ע"י הרשם וששיעורה 488 ש"ח, יש לשלם במועדה, היינו עד: 31 לחודש מרס בכל שנה.


מי שלא ישלם את האגרה במועדה אינו רשאי לשמש כמתווך במקרקעין כל עוד לא שילם את האגרה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כאמור בחוק פסיקת ריבית והצמדה (התשכ"א - 1961) זאת עפ"י סעיף 18(ב) לחוק המתווכים.

היינו, גם כשישלם המתווך אגרת חידוש, באיחור בתוספת הקנס, יוכל לשמש כמתווך רק מיום התשלום , כאשר אין "כשירות" רטרו אקטיבית של הרשיון.

כדי להימנע ממצב של פעולה ללא רשיון בתוקף, על המתווך לוודא שיש בידו הודעת הרשם על חידוש הרשיון, בתחילת כל שנה.


  במקרה של שינוי כתובת נא להודיע בכתב לרשם המתווכים בכתובת:

     ת.ד 34357 ירושלים 91342 התשובות הנכונות במבחן המתווכים האחרון
הפתרון הרשמי והמחייב של רשם המתווכים משרד המשפטים

קרא כאן למטה – שלבי הוצאת הרשיון לאחר קבלת הודעה על  הציון בבחינה