Tel : 00 972 9 9577714     e mail : [email protected]m

הסילבוס ( קבצי המידע והנושאים) למבחן המתווכים החדש
החל ממבחן אפריל 2012 יהיה נושאי הבחינה למתווכים בהתאם לתקנה חדשה שהוציא שר המשפטים
ויכללו את הנושאים וקבצי המידע המפורטים כאן 


Nadlanline | לימודי נדל"ן | סיוע למתווכים | קורסים לנדל"ן | לימודי תיווך | מבחני תיווך | קריירה
האתר ליועץ הנדל"ן בישראל
לימודי נדל"ן   - Nadlanline
www.Nadlanline.com
  רב קווי  09-9577714
מען לפניות בכתב : ת"ד 713 הרצלייה פיתוח, ישראל
  Herzelia  Pituach PObox 713 ISRAEL
   כלהזכויות שמורות © מיקוד : 46600
       כל המידע באתר מוגן בזכויות יוצרים
This page was last updated: October 6, 2011
הסילבוס ( קבצי המידע והנושאים) למבחן המתווכים החדש

החל ממבחן אפריל 2012 יהיה החומר למבחן המתווכים בהתאם לתקנה חדשה שהוציא שר המשפטים
ויכלול את הנושאים וקבצי המידע המפורטים כאן
לאחר תקופה ארוכה של כ 12 שנה ועל פי בקשת גורמים שונים פעל משרד רשם המתווכים במשרד המשפטים להרחבת הנושאים עליהם נבחן המתווך המבקש להוציא רישיון תיווך מקרקעין בישראל, רצ"ב בקובץ  אקרובט שמצורף כאן הסילבוס החדש למבחן המתווכים במהדורתו החדשה לשנת 2012.
תשומת לבכם הקוראים כי הנושאים הכלולים בחומר למבחן המתווכים הורחבו, נוספו נושאים חדשים, ממועד מבחן המתווכים החדש נדרשת בקיאות גם בפסקי הדין שקובעים הלכה ושהינם חשובים לעבודת המתווך.
ההרחבה וההוספה יקשו וודאי על המבחנים, אך יחייבו לימוד רציני ומעמיק יותר למי שרוצה לעסוק בתחום.
לא חל כל שינוי בכללים אחרים שקשורים בהפקת הרישיון למתווך, הצלחה במבחן המתווכים היא תנאי לקבלת רישיון תיווך נדל"ן, מספר השאלות נשאר כפי שהוא, והציון עובר ימשיך ויהיה מעל 16 תשובות נכונות

תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה)(תיקון), התשע"א 2011
1 (להלן- החוק), לאחר התייעצות עם רשם בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו 1996-
ועם הועדה המייעצת לפי סעיף 4 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
,2 1. במקום תקנה 2 לתקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה), התשנ"ז- 1997 החלפת תקנה 2
יבוא:

נושאי הבחינה למבחן המתווכים הם כפי שמפורט להלן

. 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 70
. 2 ק"ת התשנ"ז, עמ' 918 ; התשס"א, עמ' 728
הצעת חוק מס': 803-31-2010-000008
סימוכין: 803-99-2010-032753
1) רשימת חיקוקים כלהלן: )
; (א) סעיפים 1 עד 26 ו- 39 עד 53 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 19733-
;4 (ב) חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 1970-
;5 (ג) סעיפים 1 עד 5 לחוק החוזים האחידים , התשמ"ג- 1982
;6 (ד) סימנים א' עד ג' בפרק השישי לחוק הירושה, התשכ"ה 1965-
;7 (ה) חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו 1996-
;8 14 ופרק ו' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981- , (ו) סעיפים 1 עד 4ב, 5
;9 (ז) סעיפים 12 ו 13- לחוק שמאי מקרקעין , התשס"א 2001-
418 עד 420 ו- 439 עד 444 לחוק העונשין, ,416 , (ח) סעיפים 414
;10 התשל"ג 1977-
11 , למעט פרקים ד', ו' 1, ח', ' סימנים ג' ו- ה' (ט) חוק המקרקעין, התשכ"ט- 1969
בפרק ט' , פרק י';
;12 (י) חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח 2008-
(יא) פרק א', סימנים , א', ב', ב 1, ו-ג' לפרק ב', סימנים א' עד ה' לפרק ג', פרקים ז',
13; ח', ח 1 ו –ט' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965-
;14 (יב) חוק המכר(דירות), התשל"ג 1973-
;15 (יג) חוק המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה 1974-
49 ו 53- לחוק ,39 ,19 ,17 ,16 , 9 עד 9ג, 15 ,7 , 4א, 5(ג), 6 ,4 , (יד) סעיפים 1
; 16 מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963-
;17 (טו) פרק ה' לחוק ההוצאה לפועל , התשכ"ז 1967-
;18 (טז) חוק מקרקעי ישראל, התש"ך 1960-
; 19 7 עד 8 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968- ,5 ,4 , (יז) סעיפים 1
; (יח) חוק יסוד:מקרקעי ישראל 20
(יט) חלק א', פרק א' בחלק ב', פרקים א' ו-ב' בחלק ג' לחוק הגנת הדייר [נוסח
;21 משולב] התשל"ב – 1972
;22 (כ) תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד), התשנ"ה 1995-
;23 (כא) פרקים ד', ו' ו- ח' לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם 1979-
;24 (כב) צו מכר דירות (טופס של מפרט), התשל"ד 1974-
;25 (כג)צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה 1995-
;26 (כד) תקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז 1997-
;27 (כה) תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז 1997-
;28 (כו) תקנות מתווכים במקרקעין (פעולות שיווק), התשס"ה 2004-
הצעת חוק מס': 803-31-2010-000008
סימוכין: 803-99-2010-032753

2) עקרונות ומושגי יסוד בנושאים אלה: )

(א) מקרקעי
:
1) זכויות במקרקעין; )
2) דיירות מוגנת; )
3) בעלות משותפת במקרקעין ופירוק שיתוף; )
4) בתים משותפים, רכוש משותף, הצמדות; )
5) דרכי איתור מידע על בעלות ושעבודים של נכסים: לשכת רישום )
במקרקעין, נסח רישום מקרקעין, רשם המשכונות, מינהל מקרקעי ישראל,
חברות משכנות, מנהל אזור יהודה ושומרון, משכון ורישום משכון ברשם
המשכונות , מושגי יסוד במשכנתאות;
6) הבטחת השקעות של רוכשי דירות: הערת אזהרה ומשמעותה; )
. 4 ס"ח התשל"א, עמ' 16
. 5 ס"ח התשמ"ג, עמ' 8; התש"ע, עמ' 514
. 6 ס"ח התשכ"ה, עמ' 63 ; התשס"ו, עמ' 55
. 7 ס"ח התשנ"ו, עמ' 70 ; התשס"ו, עמ' 322
. 8 ס"ח התשמ"א, עמ' 248 ; התשס"ח, עמ' 490
. 9 ס"ח התשס"א, עמ' 436 ; התשס"ח, עמ' 383
. 10 ס"ח התשל"ז, עמ' 226 ; התשע"א, עמ' 80
. 11 ס"ח התשכ"ט, עמ' 259 ; התשס"ח, עמ' 141
. 12 ס"ח התשס"ח, עמ' 154
. 13 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307
. 14 ס"ח התשל"ג, עמ' 196 ; התשס"ט, עמ' 328
. 15 ס"ח התשל"ה, עמ' 14 ; התש"ע, עמ' 281
. 16 ס"ח התשכ"ג, עמ' 156 ; התשע"א, עמ' 163
. 17 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116 ;.התשע"א, עמ' 78
. 18 ס"ח התש"ך, עמ' 56 ; התשס"ט, עמ' 326
. 19 ס"ח התשכ"ח, עמ' 204 ; התשע"א, עמ' 40
. 20 ס"ח התש"ך, עמ' 56
. 21 ס"ח התשל"ב, עמ' 176 ; התשנ"ט, עמ' 98
. 22 ק"ת התשנ"ה, עמ' 1898 ; התשנ"ו, עמ' 1504
. 23 ק"ת התש"ם, עמ' 386 ; התש"ע, עמ' 914
. 24 ק"ת התשל"ד, עמ' 583 ; התשס"ח, עמ' 532
. 25 ק"ת התשנ"ה, עמ' 1217 ; התשע"א, עמ' 180
. 26 ק"ת התשנ"ד, עמ' 1078 ; התש"ע, עמ' 397
.(586) 27 ק"ת התשנ"ז, עמ' 520
. 28 ק"ת התשס"ה, עמ' 159
הצעת חוק מס': 803-31-2010-000008
סימוכין: 803-99-2010-032753
(ב) מינהל מקרקעי ישראל:
חוזה פיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל, חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי
ישראל, דמי הסכמה, דמי היוון, דמי היתר, העברת זכויות במגורים בקרקע
עירונית של מנהל מקרקעי ישראל;
(ג) חובות ואיסורים על מתווך במקרקעין;
(ד) מכירות נכסים מיוחדות:
מכירת נכסי עיזבון על ידי עיזבון או מנהל עיזבון, מכירת נכסים אגב הסכם
גירושין;
(ה). הוצאה לפועל - הליך כינוס נכסים בהוצאה לפועל;
(ו) תכנון ובניה:
1) מוסדות תכנון: מועצה ארצית, ועדה מחוזית, ועדה מקומית, ועדה )
מרחבית, ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה;
, 2) תוכניות בניה: תוכנית מיתאר ארצית, תכנית מיתאר ארצית (תמ"א) 38 )
תוכנית מיתאר מחוזית, תוכנית מיתאר מקומית, תוכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת, היתר בניה, "הקלה", היתר לשימוש חורג;
3) זכויות בניה; )
4) שינוי יעוד; )
5) הפקעה; )
6) היטל השבחה; )
(ז) מיסוי מקרקעין:
1) מס שבח; )
2) מס רכישה; )
3) מס ערך מוסף בעסקאות מקרקעין; )
(ח) חוזים:
1) הגדרת חוזה; )
2) זיכרון דברים; )
הצעת חוק מס': 803-31-2010-000008
סימוכין: 803-99-2010-032753
3) תרופה בשל הפרת חוזה; )
4) חוזה מכר מקרקעין; )
5) חוזה שכירות מקרקעין; )
(ט) הצמדת מחירים למדד המחירים לצרכן, למדד תשומות הבניה, למטבע
חוץ.
3) עיקרי פסיקה בנושא תיווך במקרקעין, חוזים ומקרקעין; )
(ב) השר, לאחר התייעצות עם הרשם והועדה המייעצת, יפרסם באתר האינטרנט של
הרשם ויפקיד לעיון בלשכת הרשם את רשימת פסקי הדין, וכן רשאי הוא לפרסם
ולהפקיד כאמור את פירושם של העקרונות ומושגי היסוד שימצא לנכון, הכל
".( בנושאים האמורים בתקנת משנה (א)( 2
תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה הוא במועד הבחינה השלישי שלאחר פרסומן .
_ _ _ _ _ _ ה ת שע " א י ע ק ב נ א מ ן
שר ה מ שפ ט י ם
( 2 0 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
( ( ח מ 3 - 2 7 9 7
הצעת חוק מס': 803-31-2010-000008
סימוכין: 803-99-2010-032753
ד ב ר י ה ס ב ר
תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה)(תיקון), התשע"א 2011
חוק המתווכים החדש
דיני מתווכים 2012
מבחן המתווכים החדש
קבצי החוק החדשים למבחן המתווכים
חוברת דיני המתווכים החדשה
חומר חדש למבחן המתווכים
דיני תיווך 2012
מבחן המתווכים 2012

עצה חשובה : למי שלומד למבחן אפריל 2012 ואילך - יש להצטייד בחוברת דיני המתווכים המעודכנת
הכוללת את קבצי החוק המתאימים, אנא צלצלו לוודא את החוברת שבידכם : 09-9577714