Tel : 00 972 9 9577714     e mail : [email protected]m

חוק המתווכים החדש
החל ממבחן אפריל 2012 יהיה נושאי הבחינה למתווכים בהתאם לתקנה חדשה שהוציא שר המשפטים
ויכללו את הנושאים וקבצי המידע המפורטים כאן 


Nadlanline | לימודי נדל"ן | סיוע למתווכים | קורסים לנדל"ן | לימודי תיווך | מבחני תיווך | קריירה
האתר ליועץ הנדל"ן בישראל
לימודי נדל"ן   - Nadlanline
www.Nadlanline.com
  רב קווי  09-9577714
מען לפניות בכתב : ת"ד 713 הרצלייה פיתוח, ישראל
  Herzelia  Pituach PObox 713 ISRAEL
   כלהזכויות שמורות © מיקוד : 46600
       כל המידע באתר מוגן בזכויות יוצרים
This page was last updated: October 6, 2011
הסילבוס ( קבצי המידע והנושאים) למבחן המתווכים החדש

החל ממבחן אפריל 2012 יהיה החומר למבחן המתווכים בהתאם לתקנה חדשה שהוציא שר המשפטים
ויכלול את הנושאים וקבצי המידע המפורטים כאן
לאחר תקופה ארוכה של כ 12 שנה ועל פי בקשת גורמים שונים פעל משרד רשם המתווכים במשרד המשפטים להרחבת הנושאים עליהם נבחן המתווך המבקש להוציא רישיון תיווך מקרקעין בישראל, רצ"ב בקובץ  אקרובט שמצורף כאן הסילבוס החדש למבחן המתווכים במהדורתו החדשה לשנת 2012.
תשומת לבכם הקוראים כי הנושאים הכלולים בחומר למבחן המתווכים הורחבו, נוספו נושאים חדשים, ממועד מבחן המתווכים החדש נדרשת בקיאות גם בפסקי הדין שקובעים הלכה ושהינם חשובים לעבודת המתווך.
ההרחבה וההוספה יקשו וודאי על המבחנים, אך יחייבו לימוד רציני ומעמיק יותר למי שרוצה לעסוק בתחום.
לא חל כל שינוי בכללים אחרים שקשורים בהפקת הרישיון למתווך, הצלחה במבחן המתווכים היא תנאי לקבלת רישיון תיווך נדל"ן, מספר השאלות נשאר כפי שהוא, והציון עובר ימשיך ויהיה מעל 16 תשובות נכונות

April 2012  - חוק המתווכים החדש
חוק המתווכים החדש
דיני מתווכים 2012
מבחן המתווכים החדש
קבצי החוק החדשים למבחן המתווכים
חוברת דיני המתווכים החדשה
חומר חדש למבחן המתווכים
דיני תיווך 2012
מבחן המתווכים 2012

עצה חשובה : למי שלומד למבחן אפריל 2012 ואילך - יש להצטייד בחוברת דיני המתווכים המעודכנת
הכוללת את קבצי החוק המתאימים, אנא צלצלו לוודא את החוברת שבידכם : 09-9577714