Nadlanline פרטים על צוות המתווכים , המשפטנים ואחרים כאן
פורום דיונים של מתווכים ויזמי נדל"ן
כניסה לתלמידים
Members Log In
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
כניסה למאגר הבחינות
דרושה סיסמא
מחשבון
הכנסות למתווך
פתרון הבחינה האחרונה
מאגר מסמכים ליועץ הנדל"ן
הרשמה לאתר לקבלת מידע וחומר פרסומי של האתר
This page was last updated: October 5, 2009
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
סקרי דעת גולשים באתר
50 סרטי הדרכה על תיווך והשקעות נדל"ן - אתה חייב לראות את זה
רשם המתווכים
הסבר ופרטים
Sign InView Entries
ניוזלטר של הנדל"ן  נדלנליין
סימולטור הבחינה לרישיון תיווך
Tell a friend about this page
nadlanline- מחשבון הנכסות למתווך
שכר עבודתו של המתווך, נקרא בשפה מקובלת "דמי תיווך" או "שכר תיווך" או "שכר טירחת המתווך" ובכל מקרה הוא שכר ההצלחה של המתווך שהביא לקשירת עסקה בין קונה למוכר

 

 

הכנסות מתיווך נדל"ן

 

תסריטי הכנסה למתווכים בנדל"ן לפי צורה ומקום העבודה כפי שנפוץ בשוק הנדל"ן בישראל

 

1. בעל רישיון תיווך מקרקעין בישראל רשאי על פי החוק לעסוק בתיווך מקרקעין בכל שיטחה של מדינת ישראל, הרשיון הישראלי  אינו מקנה לבעל הרשיוןו רשות לעבוד במדינות אחרות בעולם שם בדרך כלל ישנן דרישות אחרות וצורך ברשיון מקומי ברוב במקרים.

 

2. מסגרות העבודה המקובלות בישראל הן: מתווך יכול לעבוד כמתווך עצמאי עם משרד, מתווך עצמאי ללא משרד, יכול לעבוד במשרד עצמאי של רשת נדל"ן (אצל זכיין) ויכול לעבוד במשכורת חודשית בחברת בניה.

 

3. בגלל אופיו של תחום המכירות בנדל"ן, כמו במרבית חלקי העולם, גם בישראל מספר המשרות במשכורת חודשית  של מתווכים הוא קטן וזניח, מרבית מקומות העבודה יציעו שכר כתשלום שהוא אחוז מכלל ההכנסה כנגד חשבונית מע"מ וכנגד הצלחה.

 

4. במקרים בהם בוחר המתווך להתחיל את דרכו במשרד תיווך קיים, השכר המשולם למתווך הנדל"ן שביצע עסקה נקבע בהסכם העבודה של הסוכן עם המשרד כאחוז מההכנסה שנוצרה בעסקת התיווך שיצר הסוכן בעבודתו במסגרת המשרד.

 

5. גם אופן חישוב התשלום באחוזים מדוייקים למתווך מכלל ההכנסה בעסקה צריך להיקבע בדרך כלל במשא ומתן בין המתווך לבין המשרד איתו הוא נמצא בקשרי עבודה, הטבלה כאן מתארת את המקרים הנפוצים ביותר וצורת החישוב המקובלת בד"כ.

 

6. בכל המקרים מע"מ יחול על התשלומים על פי חוק והחישובים נעשים בהתאם.

 

7. במקרים בהם המתווך עובד במשרד תיווך, בדרך כלל יחושב השכר לתשלום על פי השיטה הבאה : תחילה מנכים את חלקו של המשרד מהשכר ברוטו שנתקבל מהעסקה, לאחר מכן מנכים את ההוצאות (כולל התמלוגים) שנקבע כי המתווך ישתתף בתשלומם בהסכם העבודה שלו עם המשרד.

 

הטבלה כדלהלן מתארת את צורות התשלום הנפוצות והמקובלות  של תשלום שכר תיווך למתווך  ואופן חישובם בצורה כללית ברוב מקומות העבודה בשוק הישראלי.

 

מקום העבודה וצורת העבודה

סטאטוס העבודה

למתווך

תשלומי ההוצאות הצפויים להידרש מהמתווך העובד כסוכן יועץ במכירת נדל"ן

 

אחוז ההכנסה הצפויה מסך ההכנסה מעסקת תיווך

הערות

 

 

עבודה בחברת בניה גדולה שעוסקת בשיווק פרויקט נדל"ן

 

 

שכיר

כל ההוצאות משולמות על ידי המעביד.

משכורת

השכר נמוך בדרך כלל ונע סביב שכר המינימום במשק.

עבודה במשרד תיווך ברשת נדל"ן ישראלית או בינלאומית

עצמאי

הוצאות אחזקת משרד

השתתפות חלקית

הוצאות בפרסום המשרד

השתתפות חלקית

הוצאות שוטפות

השתתפות חלקית

הוצאות פרסום אישיות

השתתפות מלאה

הוצאות מחשב ואינטרנט

הוצאות מלאות

הוצאות לימוד וקורסים

הוצאות מלאות

תשלום תמלוגים לרשת

תשלום מלא

 

 

בין 25 ל 50 אחוז

מההכנסה ברוטו מהעסקה

המתווך מקבל אחוז מההכנסה, היתר מועבר לבעל המשרד ולרשת הנדל"ן כתמלוגים.

עבודה במשרד פרטי שאינו קשור לרשת.

עצמאי

הוצאות אחזקת משרד

השתתפות חלקית

הוצאות בפרסום המשרד

השתתפות חלקית

הוצאות שוטפות

השתתפות חלקית

הוצאות פרסום אישיות

השתתפות מלאה

הוצאות מחשב ואינטרנט

תשלום מלא

הוצאות לימוד וקורסים

תשלום מלא

תשלום תמלוגים לרשת

אין

 

בין 35 ל 60 אחוז

מההכנסה ברוטו מהעסקה.

המתווך מקבל אחוז מההכנסה, היתר מועבר לבעל המשרד .

עבודה כיועץ עצמאי פרטי ברשת יועצי נדל"ן עצמאיים

שיטת NL

עצמאי

הוצאות אחזקת משרד

אין

הוצאות בפרסום המשרד

השתתפות חלקית

הוצאות שוטפות

השתתפות חלקית

הוצאות פרסום אישיות

השתתפות מלאה

הוצאות מחשב ואינטרנט

תשלום מלא

הוצאות לימוד וקורסים

תשלום מלא

תשלום תמלוגים לרשת

אין

 

92 אחוז מההכנסה מהעסקה ברוטו מהעסקה

המתווך מקבל אחוז ניכר מההכנסה מהעסקה, 8 אחוז מועברים לרשת.

 

 

 

 

 

 

 

מחשבון ההכנסה למתווך - כמה שיותר להשתמש