Nadlanline פרטים על צוות המתווכים , המשפטנים ואחרים כאן
פורום דיונים של מתווכים ויזמי נדל"ן
כניסה לתלמידים
Members Log In
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
כניסה למאגר הבחינות
דרושה סיסמא
מחשבון
הכנסות למתווך
פתרון הבחינה האחרונה
מאגר מסמכים ליועץ הנדל"ן
הרשמה לאתר לקבלת מידע וחומר פרסומי של האתר
This page was last updated: August 10, 2014
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
סקרי דעת גולשים באתר
50 סרטי הדרכה על תיווך והשקעות נדל"ן - אתה חייב לראות את זה
רשם המתווכים
הסבר ופרטים
Sign InView Entries
ניוזלטר של הנדל"ן  נדלנליין
סימולטור הבחינה לרישיון תיווך
Tell a friend about this page
דמי תיווך
הכנסות המתווך מעסקת נדל"ן
עמלת התיווך
שכר טירחתו של המתווך

 

 

 

 

 

שכר עבודתו של המתווך, נקרא בשפה מקובלת "דמי תיווך" או "שכר תיווך"  או "שכר טירחת המתווך" ובכל מקרה הוא שכר ההצלחה של המתווך שהביא לקשירת עסקה בין קונה למוכר.

 

גובהו של השכר וכל תנאי תשלומו יקבעו בין המתווך לבין לקוחו בהסכם הזמנת שרותי התיווך שיחתם בינהם ושיהיה הסכם מחייב ותקף לצורך תשלום העמלה גם במקרה בו נכרתה עסקה.

 

תנאי השוק יצרו מחירים מקובלים ונהוגים שבדרך כלל הם הבסיס למשא ומתן לקביעצ שכרו  של המתווך בעסקת תיווך בנדל"ן.

 

במקרה בו נמכרת דירה שכר ההצלחה הנהוד בישראל ובמקומות נוספים בעולם הוא בסביבות 2 אחוז מחיר הנכס , מחיר אותו ישלם המוכר למתווך שפעל למכירהת הנכס, ומחיר של כ 2 אחוז יושת על הקונה שישלם שכר זה למתווך שהביא לקניית הנכס.

 

במקרה של שכירות יהיה שכר המתווך המקובל בעסקה בסביבות מחיר חודש שכירות שנתית לדירת מגורים, ומחיר של חודש שכירות עבור כל שנה במקרה של שכירות מסחרית עד שנתים או שלוש שנים.

 

במקרה של השכרות קצרות מועד יהיה שכר טירחתו של המתווך שכר חודש שכירות גם במקרה של השכרות לתקופה קצרה בקיץ למשל  לתקופה של 4 חודשי שכירות, חובת התשלום יתכן ותחול על פי הסכם שכר התיווך גם על השוכר וגם על המשכיר.

 

מועד התשלום של שכר התיווך יהיה על פי חוק המתווכים במועד שבו נכרת הסכם מחייב בין הצדדים, וזכרון דברים לעניין זה דינו כדין הסכם.

 

אם המתווך שביצע את העסקה הינו סוכן במשרד נדל"ן, סביר יהיה שעליו להעביר את התשלום למשרד , המשרד ינכה את חלקו משכר התיווך ויעביר לסוכן הנדל"ן את היתרה בהתאם להסכם שיש בין הסוכן לבין בעל ומנהל המשרד.

 

מומלץ לההשתמש במחשבון הכנסות של מתווך נדל"ן  (כפתור הפעלה בעמוד זה בצד ימין)

 

במקרה בו המתווך פועל עצמאית לא ינוכה כל שכר למשרד כלשהו.

 

השכר שישולם למתווך יהיה בתוספת מע"מ כחוק.