Nadlanline פרטים על צוות המתווכים , המשפטנים ואחרים כאן
פורום דיונים של מתווכים ויזמי נדל"ן
הרשמה לאתר לקבלת מידע וחומר פרסומי של האתר
This page was last updated: October 5, 2009
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
50 סרטי הדרכה על תיווך והשקעות נדל"ן - אתה חייב לראות את זה
כניסה לתלמידים
Members Log In
רשם המתווכים, רשמת המתווכים, על תווך נדל"ן, תיווך נדלנ, תווך בתים, מתווכי נדלן, לימודי נדל"ן
כניסה למאגר הבחינות
דרושה סיסמא
מחשבון
הכנסות למתווך
מאגר הבחינות והפתרונות למבחנים לרשיון תווך נדלן, תיווך נדל"ן , פתרון הבחינה האחרונה לקבלת רשיון תווך 2009
פתרון הבחינה האחרונה
מאגר מסמכים ליועץ הנדל"ן
כניסה לתלמידים לקורסים של המכללה לנדל"ן, קורס יועצי נדל"ן תיווך נדלך"ן הלכה למעשה, תווך מקרקעין, השקעות נדל"ן , השקעות ומינוף נדלן , תווך בתים
פתרון המבחן לקבלת
מחשבון מתווכי נדלן, תשלום למתווך בעסקה, הכנסות למתווכי נדל"ן
תווך נדלן
תווך נדלןתווך נדלןתווך נדלן
תווך נדלן
סקרי דעת גולשים באתר
רשם המתווכים
הסבר ופרטים
מאגר מסמכים ליועץ הנדל"ן, מסמכים למתווכי נדל"ן , דוקומנטים לשימוש מתווכים
מה חושב עם ישראל על עבודת המתווכים בנדל"ן, תיווך נדלן, יועצי נדלן, דמי התווך ועוד
מדברים נדל"ן  תלמידים, מתווכים, משקיעים
סימוולטור לתיווך נדל"ן
סימוולטור לתיווך נדל"ןסימוולטור לתיווך נדל"ןסימוולטור לתיווך נדל"ן
סימוולטור לתיווך נדל"ן
סימולטור הבחינה לרישיון תיווך
מתווכי נדל"ן, מתווכי נדלן, מתווכים
מילון מונחים ליועץ הנדל"ן

 

 

 

מילון מונחים  שימושי ליועץ הנדל"ן

 

 

בית משותף - בית שיש בו לפחות שתי דירות או יותר, והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים כבית שיש בו מספר דירות.

 

 תקנון בית משותף - תקנון לניהול ענייני הבית המשותף וחלוקת הרכוש המשותף בין הדיירים, כפי שנוסח על ידי רושם הבית המשותף ו/או על ידי הדיירים.

 

 בנה ביתך – פרויקט בנייה שמבוסס על הקצאת מגרשים באזורי שמיועדים לפיתוח בד"כ בדרך של מכרז או הגרלה לאנשים פרטיים שרוכשים אותו לצרכי מגורים, לבנות ביתם בכפוף לתנאי המכרז.

 

בנייה רוויה - בנייה בה בניינים בני ארבע קומות ומעלה (בניגוד לאזור של בתים צמודי קרקע וקוטג'ים) באופן שבו צפיפות הדיור גבוהה, ובצורה שבה יש  ניצול גבוה של משאבי הקרקע הזמינים.

 

 גוש חלקה  - כינוי מקוצר של צורת זיהוי מיקומו של מקרקעין,  מציין את  הסימון והרישום של המקרקעין כפי שנרשם במדוייק במשרדי המקרקעין בישראל.

 

 דמי חכירה - תשלום שמשלם אדם או גוף משפטי בגין רכישת זכויות חכירה במקרקעין כפי שמוגדר בחוזה החכירה. בד"כ לתקופות ארוכות.

 

 דמי חכירה מהווונים – תחשיב מהוון (מחושב לערכו הנוכחי ) של תשלום דמי חכירה מראש לכל תקופת החכירה.

 

היטל השבחה - היטל  (מס) המשולם לוועדה המקומית בגין ההשבחה שחלה במקרקעין עקב שינוי ייעוד, הגדלת הזכויות או השבחה שנוצרה בנכס והמשולמת לרשויות בהתאם לתחשיב שקבוע בהוראות חוק.

 

 הערת אזהרה - רישום הערה בספרי רשם המקרקעיןשמטרתה  להסב תשומת לבו של רוכש מעוניין, להגן על רוכש מקרקעין על ידי מניעת רישום עיסקה הסותרת את תוכן הערת האזהרה.

 

 חוזה פיתוח - חוזה שמנהל מקרקעי ישראל חותם עם יזם שזכה בקרקע מהמנהל, בדרך של מכרז , חוזה הפיתוח מחייב את היזם לפתח  את הקרקע תוך פרק זמן מוגדר, ומהווה תנאי לחתימה על חוזה חכירה.

 

 חוזה חכירה - חוזה להענקת זכויות חכירה במקרקעין למטרות ולתקופה כפי שמוגדר בהסכם החכירה וכנגד התמורה שנקבעת בהסכם החכירה..

 

חברה משכנת - חברת בנייה, קבלן רשום בעל ותק והיקף פעילות מינימלי  כפי שמוגדרים על ידי משרד הבינוי והשיכון, הזכאי להשתתף בתוכנית  "פרוגרמה" של המשרד.

 

חכירה של נכס - שכירות לתקופה של למעלה מחמש שנים.

 

חכירה לדורות - שכירות לתקופה של למעלה מ - 25 שנים.

 

משרדי הטאבו - לשכת רישום המקרקעין שבה נרשמות זכויותיו של פלוני במקרקעין, וההגבלות לגבי אותן מקרקעין.

 

מדד מחירי דיור - מדד שמתייחס אל עליית יוקר הדיור מתקופה מסויימת אחת לקודמתה, ומהווה חלק מה"סל" של מדד המחירים הכללי ועליית המחירים במשק.

 

מס שבח - מס המוטל על מוכר מקרקעין בגין עליית ערך (שבח) מקרקעין מיום הרכישה ועד יום המכירה.

 

מס רכישה - על פי חוק מס שבח מקרקעין כל הרוכש זכות במקרקעין חייב במס על רכישה זו. המס מוטל בשיעורים מסוימים לפי סוג  המקרקעין משווי הרכישה.

 

מפרט נכס (מכר)  - מסמך על פי חוק מכר דירות הקובע את התחייבויותיו הטכניות של הקבלן כלפי הרוכש, כגון: סוג החומרים או המוצרים בדירה וטיבם, תיאורם, מידותיהם ודרכי ביצוע המלאכות השונות.

 

משכנתא – הלוואה המאפיינת את ענף הנדל"ן, שנעשית כנגד משכון של מקרקעין לטובת קבלת אמצעים כספים בצורה של הלוואה בעיקר על ידי גופים שהוסמכו לכך.

 

נסח רישום בטאבו - מסמך רשמי של לשכת רישום המקרקעין המעיד על מצבו המשפטי של המקרקעין. מדובר בתעודת רישום בעלות ושעיבודים של נכס מקרקעין שבה מפורטים גם שטח המגרש, עיקולים, צווי בית משפט, חוזי חכירה והערכות אזהרה.

 

רכוש משותף - כל חלקי הבית המשותף חוץ מהחלקים הרשומים כדירות ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצונים, המסד, חדרי המדרגות, המעליות, המקלטים וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה, המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם, אפילו הם בתחומי דירה מסוימת.

 

שכירות נכס מקרקעין - זכות שהוקנתה בתמורה לתשלום תקופתי להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות.

 

שינוי ייעוד הקרקע - שינוי באמצעות הגשת תכנית מתאר בשימושים המותרים של קרקע. שינוי ייעוד באמצעות תכנית מתאר חייב להיות מאושר על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, לקבל חתימת שר הפנים ולהתפרסם ברשומות.

 

תכנית מיתאר (ת"מ)  - תכנית התכנון של רשות מקומית, מחוז תכנוני או המדינה כולה שמכינים יזם או רשות. בין השאר נקבעים בה קרקעות לייעודי מגורים, מסחר ותעשייה, נופש, ציבורי או אחר. קיימות תכניות מיתאר מקומיות, מחוזיות וארציות, התקנון נרשם בזמן רישום הבית כבית משותף ומסדיר למעשה את היחסים בין הדיירים.